مرغها وخروسهای بومی مولد :

توجه در انتخاب مرغها و خروسهای مولد حائز اهمیت میباشد .

باید از خروسهایی استفاده کرد تا به اندازه کافی  فعال باشند و به اندازه کافی اسپرم تولید کنند . جهت استراحت کافی خروسها باید از آنها به طور متناوب استفاده نمود، زیرا قدرت باروری خروسها از سال دوم به بعد کاهش مییابد.