به طور کلی این تخم مرغها از نظر جوجه کشی، مناسب نیستند :

تخم مرغهای کثیف
شکسته، پوسته نازك
پوسته زبر
لکه دار
دراز(کشیده)
سوراخ شده، چروکیده
گرد( کروی)
بزرگتر از اندازه
بدشکل و تخم مرغهای خیلی درشت و خیلی ریز ...