واکنش های مربوط به واکسیناسیون :


 ممکن است پس از واکسیناسیون واکنش های موضعی یا عمومی در بدن پرنده ایجاد گردد . 


 واکنش های موضعی ، شامل : درد ، سرخی ، ایجاد جراحت ، دانه های کوچک ویا آبسه های خفیف در موضع تزریق واکسن می باشد.


 واکنش های عمومی ، شامل : تب ، کاهش رشد و سایر علایم عمومی می باشد .