پیشگیری از بیماری ها در گله های طیور :


 بهداشت در مرغداریها : 


تغذیه مناسب 

شرایط لانه و تراکم مناسب 

نگهداری گله بر حسب سن 

معدوم کردن تلفات 

تشخیص مرغهای بیمار و ضعیف 

جلوگیری از ورود آلودگی از خارج به مرغداری

نشانه ها و دوره بیماری

پیشگیری

درمان