ویژگیهای تخم کبک :  

                                                      

تخم کبک به رنگ سفید مایل به زرد با لکه‌های کوچک قهوه‌ای است این لکه‌ها شکل و اندازه متنوع دارند. تخم این پرنده بیضوی و دوکی‌شکل است و نوک تیز آن کاملاً مشخص می‌باشد. وزن تخم از 16 تا 25 گرم است. میانگین طول تخم‌ها 42 میلیمتر و عرض آنها 31 میلیمتر است. ضخامت پوسته تخم کبک حدود 228/0 میلیمتر و ضخامت غشای داخلی حدود 047/0 میلیمتر است. نسبت رطوبت در پوسته، زرده و سفیده به وزن کل تخم به ترتیب 2/15 درصد، 35 در صد و 8/49 در صد می‌باشد.