ماکیان به دلیل وجود 13 یا 14 مهره در گردن و 7 مهره در سینه، گردن دراز و کاملا متحرک دارند و امکان تحرک مهره های گردن و دم به حرکت آنها بسیار کمک می کند.

ساختار مهره ها بسیار محکم است تا حدی که به بدن قدرت کافی جهت پشتیبانی از بالها را می دهد. از اختصاصات دیگر سیستم استخوانی ماکیان این است که استخوان های ناحیه لگن از وسط به هم متصل نمیباشند و انعطاف پذیرند تا تخم مرغ به راحتی اجازه خروج از بدن را داشته باشد.