زمان هچ تخم های بلدرچین : 


این زمان وابسته به گونه پرنده می باشد....

 

به عنوان مثال زمان هچ تخم بلدرچین “باب وایت” روز 23 ام الی 24 ام می باشد که آن نیز وابسته به دما و رطوبت صحیح داخل دستگاه می باشد. برخی گونه ها در روز 22ام و برخی دیگر در روز 25 ام دوره انکوباسیون هچ خواهند نمود.