اولین قدم و گام در ارزیابی وضعیت یک مرغداری، کنترل محورهای مهم مدیریتی در سالن است که عمدتا شامل : 

هوا 

حرارت

 رطوبت 

برنامه واکسیناسیون