جلوگیری ورود آلودگی از خارج به مرغداری :

معمولاً هر تشکیلات مرغداری به روشهای مختلف با محیط خارج درتماس است. این ارتباط روزمره گاهی ممکن است سبب انقال عوامل بیماریزا به داخل مرغداری گردد که برای جلوگیری  باید تدابیر زیر را اتخاذ کرد:

ماشین حمل غذای مرغ
کارتنهای حمل تخم مرغ
جلوگیری از ورود افراد مختلف به مرغداری