فاكتورهای تاثیرگذار روی سایز تخم مرغ :


نژاد


تغذیه


كلسیم


برنامه های نوری


اندازه استخوان بندی