گونه های مختلف کبک در جهان وجود دارد که برخی از این کبک ‌ها عبارتند از :

کبک برفی
کبک عربی
کبک دری
کبک کوهی
کبک چوکار
کبک فیلبی
کبک بریری
کبک سی سی