مرحله رشد اعضای بدن جوجه مرغ :

 

تشکیل جنین ، ظهور لوله های  اولیه ، ستون فقرات ، اعصاب ، سر و چشم


تشکیل قلب و گوش و شروع ضربان قلب


تشکیل بینی ، بالها و پاها


تشکیل زبان


تشکیل دستگاه تناسلی و تمایز جنسی


تشکیل و شکل گرفتن منقار و پنجه ها


تشکیل پرها


تشکیل منقار


شروع به رشد پنجه ها و فلسها


قرار گرفتن جنین در موقعیت اصلی خود در داخل تخم مرغ (سر به طرف قسمت بزرگ تخم مرغ قرار می گیرد)


جذب کامل سفیده


کاهش مایع آمنیون


ورود کیسه زرده به حفره بدنی


جنین همه فضای تخم مرغ به جز کیسه هوا را پر می کند و سر زیر بال راست قرار می گیرد.در اثر انقباض ماهیچه گردن و زائده منقار بالا پوسته سوراخ می شود.


خروج جنین از تخم