7 راه عملی و ساده برای افزایش درصد هچ (جوجه درآوری) بلدرچین و کبک :

مدیریت گله مولد
جمع آوری و نگهداری تخم               
شرایط دستگاه هچر                                 
خروج به موقع جوجه
ضدعفونی تخم
قرار دادن تخم در ستر