مرغ کرچ :

با حرارت بدن خود تخم مرغ را گرم می کند و حرارت مناسب را برای رشد جنین داخل تخم مرغ فراهم می سازد همچنین با رطوبت بدن مانع از تبخیر مانع از تبخیر رطوبت داخلی تخم مرغ می گردد.


ضمنا به حکم غریزه هرچند ساعت یکبار تخم مرغ را می چرخاند ودرضمن تهویه ی لازم را برای آنها مهیا می کند.بدین ترتیب محیط را برای رشد جنین آماده می سازد.


سابقا بیشتر جوجه کشی به وسیله مرغ وبه طور طبیعی انجام می شد ولی در سالهای اخیر باگسترش وسیع و سریع پرورش طیور روش جوجه کشی طبیعی متروک شده است و به جای آن ازجوجه کشی مصنوعی استفاده می شود.