مراحل جوجه کشی از تخم بلدرچین:

جمع آوری و حمل و نقل صحیح و بهداشتی تخم ها
کاهش حرارت تخم ها - در صورت بالا بودن دما محیط
تمیز کردن تخم ها
ضدعفونی کردن
نگهداری و ذخیره کردن تخم ها
چرخش تخم ها در زمان ذخیره سازی
افزایش حرارت تخم ها
انتقال تخم ها به دستگاه های ستر و هچر