فاکتورهای مؤثر بر هچ عبارتند از:    
                                       
پیش گرمایش تخم ها به مدت بسیار طولانی قبل از قرار گرفتن داخل دستگاه جوجه کشی

دما-رطوبت و تهویه ناصحیح

مکان های بسیار گرم داخل دستگاه جوجه کشی و هچر

تغییرات دماهای فصلی که محیط هچری را تحت تأثیر قرار می دهند

الگوهای ناصحیح راه اندازی در دستگاه های جوجه کشی چندمرحله ای

زمان و دمای ذخیره ی تخم ها