عوامل مؤثر در ضخامت پوسته تخم مرغ : 
 
عوامل محیطی و ارثی هر دو در ضخام پوسته مؤثر هستند حرارت سبب کم شدن ضخامت پوسته می شود.این امر اغلب با کاهش و نقصان مقدار کلسیم خون توأم است.تغذیه نیز در ضخامت پوسته اثر فراوانی دارد.
مرغ هایی که ویتامین D و کلسیم جیره غذاییشان کافی نیست اغلب ضخامت پوسته تخم مرغشان کم می شود.کمبود منگنز نیز همین اثر را دارد.