تولک بری :

تولک رفتن از نظر ظاهری همراه با پرریزی و جایگزینی پرها و آغاز سیر قهقرایی ارگانهای تولید مثلی و قطع تخمگذاری می‌باشد. تولک رفتن یک فرایند طبیعی است و در شرایط طبیعی با کوتاهتر شدن روز (پاییز) این فرایند آغاز می‌گردد. اما تولک بری اجباری عبارتست از اعمال مجموعه‌ای از تغییرات که بوسیله آن طیور را وادار به تولک رفتن می‌کنیم. تولک بری به عنوان یک دوره استراحت کوتاه در پایان یک دوره تخمگذاری طولانی مطرح است.