خصوصیات بلدرچین تخمی خوب :

برای تشخیص یک بلدرچین تخمگذار خوب می توان با توجه به سوابق گله اقدام کرد مثل :رکورد تخم گذاری ،تولک رفتن ،شکل،وزن واستقامت تخم ،وخصوصیات ظاهری

 خصوصیات ظاهری بلدرچین تخمگذار :

چشم: چشم تخمی بزرگ ،درخشنده ،براق است

مقعد: مقعد پهن ،گشاد ،مرطوب وسفید است .

استخوان لگن : فاصله بین دو استخوان لگن دربلدرچین تخمگذار بیش ازیك انگشت است و فاصله بین استخوان لگن وسینه دو انگشت است.

پاها : پاها محکم ،قوی ،سالم ،بدون برآمدگی وانحراف و ناخنها سالم و بدون ضایعه می باشد.

   با توجه به این علائم می توان مدت تخمگذاری را مشخص کرد .

 خصوصیات بلدرچین درجه دو یا گوشتی:

کم غذا می خورد،بیشتر وقت خود را به خواب می گذراند،زود به آشیانه می رود ودیر بیرون می آید،در فصل تابستان تولک (پرریزی)می رود ومدت طولانی تولک می ماند،تخمگذاری نامنظم دارد ورکورد تخمگذاری خوبی ندارد.

تولک رفتن :

 بلدرچین گوشتی پس از مدتی تخمگذاری پرریزی می کند که یک ماه به طول می انجامدوپس از 6هفته رویش مجدد پر تکمیل می شودوشروع به تخمگذاری می کند ..

هم خونی :

اگربه مدت 2-1ماه از تخم یک گله بلدرچین برای جوجه کشی استفاده کنیم بدلیل جفتگیری های فامیلی ،هم خونی ایجاد می شود ودر نتیجه تولد جوجه های ناقص الخلقه ،فلج وضعیف را خواهیم داشت ،همچنین با کاهش تولید وکاهش رشد روبرو هستیم پس باید نرهای گله را عوض کرد .