انتخاب تخم مرغهای جوجه کشی:                                                                                                                                                               
کیفیت , شکل و  وضع ظاهری تخم مرغ تاثیر چشم گیری بر درصد جوجه آوری دارد . لذا در انتخاب تخم مرغ های جوجه کشی بایستی به نکات زیر توجه کرد:

نطفه داری

اندازه تخم مرغ

شکل تخم مرغ

 تمیز بودن تخم مرغ

کیفیت مناسب پوسته تخم مرغ

 کیفیت داخلی تخم مرغ