عواملی که سبب دیر پر در آوردن در طیور می شوند:

 دیر پر دراوردن در بعضی موارد بر اثر عوامل محیطی است. طرز نگاهداری غلط، ریختن تعداد زیادی جوجه در فضای کم، تغذیه یا جیره های نامتعادل ، زیاد بودن حرارت ماشین مادر، زیاد بودن حرارت محیطی بالاخره کم بودن رطوبت اغلب سبب کندی رشد پرها و کم پر شدن بدن طیور می گردد. چنانچه شرایط نگهداری  و محیطی کاملا مناسب باشد معهذا باز تعدادی از جوجه ها و مرغ ها دیر پر در میآورند. مطالعات فراوان نشان داده است که دیر یا زود پر دراوردن صفتی ارثی و تابع قوانین توارث می باشد.

معمولا نژادهای سبک به خصوص نزاد لکهورن سفید سریع تر و زودتر از نژادهای سنگین و دو کاره، مانند نیوهمشایر- رایلندرد- وایت روک پر در می اورند. در نژادهای اخیر بعضی جورها زودتر از برخی دیگر پر در می اورند.