ساختار تخم و شرایط تخم مناسب جوجه کشی:

ساختمان اصلی تخم تمام پرندگان یکسان است و تنها در الگوی داخلی و نسبت ترکیبات مختلف از یکدیگر متمایز است، بطور کلی تخم پرندگان ترکیبی از ۵ قسمت اصلی میباشد:

1.پوسته

2.غشاء ها و کیسه هوایی

3.سفیده یا آلبومین

4.زرده

5.صفحه ی زاینده