پیشگیری و کنترل بیماری های بلدرچین: 


بلدرچین در مقابل بیماری‌ها در مقایسه با سایر پرندگان زیاد حساس نمی باشد. ولی احتیاطات لازم از نظر کنترل و پیشگیری را بایستی مدنظر داشت.                                                                                      لذا رعایت موارد ذیل در پرورش بلدرچین مفید می‌باشد: 

مکان پرورش بایستی دور از حضور سایر پرندگان باشد.

تلفات بلافاصله جمع آوری و با رعایت اصول بهداشت و قرنطینه دفن و یا سوزانده شود.

کف سالن را باید همیشه خشک نگه داشت.

آبخوری‌ها هر روز شستشو شوند. 

بلدرچین‌های بیمار باید از سالم جدا شوند. 

تردد و ورود و خروج به داخل سالن پرورش با رعایت شرایط بهداشتی و تحت کنترل باشد. 

از بستر سالم و بدون کپک و هر گونه آلودگی استفاده شود. 

کلیه وسایل و ملزومات مورد استفاده در سالن های پرورش قبل از استفاده شستشو و ضدعفونی شوند. 

قبل از جوجه‌ریزی جدید سالن‌ها شستشو و ضدعفونی شوند.