تغذیه جوجه بعد از هچ :

نوك زدن تخم مرغ و خروج جوجه‌ها از آن در هچری از نظر زمانی بسیار متفاوت میباشد ولی تخلیه جوجه زمانی صورت می‌گیرد كه اكثر تخم مرغ‌ها باز شده و هچ به حداكثر رسیده باشد.
با توجه به اختلاف زمان هچ در جوجه‌ها و سایر اعمالی كه در جوجه كشی صورت می‌گیرد و با اضافه كردن مدت زمان حمل جوجه به مرغداری ،گاهی جوجه‌ها تا بیشتر از 2 روز بعد از تولد بدون آب و دان می‌مانند. در صورتیكه بعد از مدت زمان اشاره شده كه جوجه‌ها به آب و دان دسترسی نداشته‌اند اگر در مرغداری نیز بدون آب و یا دان مانده و یا بعلت ضعف مدیریت ، تغذیه جوجه كامل نباشد سبب افزایش تلفات، رشد غیر یكنواخت ، افزایش حساسیت به بیماریها و كاهش وزن گله در آخر دوره پرورش خواهد شد.
دسترسی هرچه سریع‌تر جوجه به آب و دان در سالن پرورش ، منجر به تسریع در رشد دستگاه گوارش شده و این امر به‌نوبه خود افزایش اشتها و مصرف دان بیشتر را سبب میشود.
نشان داده شده است كه مدیریت نامناسب تغذیه اولیه باعث عدم رشد عضلات و از جمله عضلات سینه شده و در نهایت وزن گله ممكن است در آخر دوره 8 تا 10 درصد كمتر از حد پیش بینی باشد.