بررسی اثرات عصاره نیشکر بر روی سیستم ایمنی طیور:اثرات عصاره نیشکر بر روی نیمچه های گوشتی تضعیف ایمنی شده با سیکلو فسفامید مورد بررسی قرار گرفت.این ماده به میزان ۵۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن به مدت ۳ روز به داخل چینه دان تلقیح شد.جوجه هایی که این عصاره را دریافت نموده بودند، دارای وزن گیری بالاتر، ایندکس بورس بهتر و آنتی بادی بالاتری بر علیه گلبول قرمز گوسفندی و بروسلا آبورتوس بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد پتانسیل عصاره نیشکر به عنوان یک محرک ایمنی سیستم ایمنی طیور می باشد.