صدای جوجه ها وضعیت استرس آنها را نشان می دهد :

 تحقیقات مداوم بر روی مرغان تخم گذار نشان داده است كه آوای صوتی پرنده می تواند به عنوان یك نشان دهنده قابل اطمینان از اشكال مخصوصی از استرس باشد و این كه خصوصیات آواهای مختلف می تواند با انواع خاصی از شرایط استرس دار ارتباط داشته باشد.
بر اساس مطالعات دكتر میشل جی دره كه یك پروفسور در گروه آموزش علوم دامی دانشگاه كانكتی كت و عضوجامعه علوم طیور (psa) میباشد جالب است زمانی كه بدانیم در شرایط محیطی ویژه شناخت و غالب آمدن بر استرس اولین مرحله به سوی كاهش استرس در محیط تولید است.
دكتر دره می گو ید:
تسكین استرس در یك گله اقتصادی مرغ تخم گذار و مرغ گوشتی حایز اهمیت است نه تنها به خاطر این كه باعث افزایش رفاه بیشتر پرنده میشود بلكه به دلیل اینكه استرس به عنوان دشمن شناخته شده كار آیی تولید است.تجزیه و تحلیل آوای صوتی جوجه ها ممكن است به خوبی پاسخی باشد به این كه موضوع به آرامی و با سرعت میتواند باز خورد دقیق و صحیحی از سطوح مختلف استرس پرنده به ما بدهد.