گوش دادن دقیق به صدای طیور بر مدیریت بهینه پرورش موثر است :

 نتایج تحقیقات جدید به پرورش دهندگان اجازه می دهد آنچه که پرندگان در شرایط مواجهه با استرس سعی دارند بگویند را بهتر درک کنند! 
یک تفاوت بزرگ میان گوش دادن و شنیدن وجود دارد، اما برای بیشتر ما، با وجود تلاش های بسیار، صداهای پرندگان تا حد زیادی نامفهوم باقی مانده است. محققان موسسه تحقیقات فناوری گرجستان(GTRI) طی چندین سال مطالعه بر روی الگوهای آوایی پرندگان موفق به شناسایی صداهای مرتبط با آسایش و رفاه  پرندگان شده اند:
این یافته ها باعث درک بهتر آواهای پرندگان در شرایط مختلف شده و می توان بر آن اساس مراقبت های لازم برای بهینه سازی شرایط مدیریتی را تنظیم نمود. در این روش با استفاده از یک "سیستم مانیتورینگ رشد" زمان هایی که پرندگان به دلیل بیماری و یا شرایط نامطلوب محیطی در سالن پرورش تحت تنش هستند، مشخص می شود. این سیستم  مبتنی بر یادگیری، شامل یک پایگاه جمع آوری داده بهمراه یک میکروفن برای ثبت سیگنال ها است که با استفاده از الگوریتم های تعریف شده به تجزیه و تحلیل داده های صوتی می پردازد.