میزان #کلسیم در پوسته تخم مرغ:


 97 درصد پوسته تخم مرغ از کربنات کلسیم تشکیل شده است. وزن پوسته هر تخم مرغ حدود 6 گرم میباشد. بنابر این هر مرغ در هر تخم گذاری نیاز به 6 گرم کربنات کلسیم دارد. و با توجه به اینکه بسیاری از مرغها لازم است برای روزهای متوالی تخم گذاری کنند، تامین کربنات کلسیم برای مرغ امری ضروری است.


کربنات کلسیم، 40 درصد کلسیم دارد. بنابر این 2.5 گرم کلسیم (40 درصد از کل وزن پوسته) باید در مدت زمان 18 تا 20 ساعت، به منطقه تشکیل پوسته حرکت کند تا پوسته تخم مرغ را تشکیل دهد. کلسیمی که از خون پرنده مصرف میشود بیش از 30 میلی گرم نیست، بنابر این پوسته تخم مرغ بیش از 80 برابر کلسیم موجود در خون میباشد.


 منابع تامین عنصر کلسیم برای تشکیل پوسته تخم مرغ:


غذای مصرفی : محتوای غذای مصرفی مرغ که از طریق روده و جریان خونی پرنده جذب میشود.


ذخایر جمع شده در مغز استخوان : این ذخایر در طول مدت زمانی که پوسته تشکیل نمیشود، در مغز استخوان ذخیره میشوند.