افزایش مصرف غذا و افزایش اندازه ی تخم مرغ :


با افزایش هوای سرد مرغ ها برای جبران کمبود انرژی بدن خود و تولید گرمای بیشتر غذای بیشتری مصرف می کنند. اما از آن جا که اندازه ی تخم مرغ در ارتباط خیلی تنگاتنگی با مصرف غذا قرار دارد، باید انتظار داشت تخم مرغ های تولیدشده توسط این مرغ ها نیز بزرگ تر شوند. اندازه ی تخم مرغ را می توان از روش تغذیه ی ویژه مدیریت کرد.