عواملی که سبب عدم باروری حقیقی در سطح گله مادر می شوند باید مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرند.


این عوامل میتوانند به شرح زیر باشند :


سن گله مادر


عدم تناسب در نسبت مرغ و خروس


 وجود پرندگان ضعیف بخصوص 

پرندگان نر ضعیف درگله


سوء تغذیه


وجود سطح پایین بهداشت در گله مادر