دستگاه گوارش طیور، شامل قسمتهای زیر می باشد:


دهان - حفره دهانی- حلقی

مری

معده

سنگدان،معده ماهیجه ای یا حقیقی 

روده باریک

روده فراخ

روده کور

کلواک