زبان و نقش آن در طیور:

زبان در طیور دارای تیغه هایی در طرفین می باشد . این تیغه ها در حرکت غذا به طرف حلق و مری نقش مهمی دارد .

با توجه به اینکه طیور فاقد قدرت مکش در دهان هستند، لذا این حالت زبان در تغذیه آنها بسیار موثر است.