خصوصیات یک جوجه سالم:


 جوجه ها هوشیار، سرزنده و شاداب بوده و به محرکها (نظیر صدا، نور و …) بخوبی پاسخ میدهند.


 ناف کاملآ بسته شده و علایمی از زخم در آن دیده نمیشود و ورم نیز ندارد.


 کرکهای جوجه نرم و شفاف و خشک است و خیس و چسبنده نیست.


 پاها زرد و شفاف و فاقد هرگونه خمیدگی و انحناست.


 کلوآک سالم و طبیعی و فاقد هرگونه کثافتی است.


 شکم جوجه نرم است و خمیری و سفت و متورم نیست.


 در ناحیه مفصل خرگوشی هیچ گونه تورم و التهاب و زخم مشاهده نمیشود.


 چشمها براق هستند.


جوجه ها وزن مناسبی دارند.


 نوکها کاملآ بر هم منطبق بوده و دارای شکل طبیعی هستند.


 پنجه ها سالم بوده و فاقد هرگونه پیچ خوردگی یا جمع شدگی میباشند.


 هیچگونه نقص ژنیتیکی در جوجه دیده نمیشود.