پنج دلیل وجود دارد که چرا باید در سالن های طیور تهویه صورت گیرد :


خروج حرارت


خروج رطوبت اضافی


به حداقل رساندن بو ،گرد غبار


محدودیت در ایجاد گاز های مضر بعنوان مثال دی اکسید کربن و آمونیاک


تامین اکسیژن تنفسی