انتخاب تخم مرغ مناسب :


برای تولید بیشتر و به دست آوردن جوجه های مرغوب تر باید تخم مرغهای جوجه کشی، ویژگیهای مناسبی داشته 

باشد :  


نطفه دار باشند .


ویژگی و شکل ظاهری مناسب داشته باشند .


دارای خاصیت جوجه در آوردن باشند.