نوک چینی بطور طبیعی به دو دلیل صورت می گیرد:


برای جلوگیری از کنده شدن پرها و همنوع خواری (کانیبالیسم)


برای کم کردن از ریخت و پاش های غذایی