تبلیغات
تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ... - تهویه در سالنهای مرغدرای

تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ...

زیبــــــــا ، اســــــــتاندارد ، مســــــــتحکم

تهویه در سالنهای مرغدرای


تهویه و کنترل شرایط پرورش (دما ، رطوبت ، هوای تمیز) در صنعت طیور از اهمیت ویژه ای برخوردار است دستگاه تنفس طیور به صورت لوله ای است و دارای انشعاباتی است که به کیسه های هوایی ختم میگردد وهنگام دم و بازدم تبادل گازها انجام میگیرد به همین علت راندمان تنفسی طیور تقریا ً 2 برابر حیوانات دیگر می باشد . از طرف دیگر اخیرا با اصلاحات ژنتیکی که در نژادهای جدید انجام شده است رشد پرندگان افزایش چشم گیری پیدا کرده وتقریبا ظرف مدت 6 هفته وزن پرنده به پنجاه برابر خود میرسد به همین علت تامین اکسیژن ودفع گازهای مضر در پرندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است تهویه مناسب فقط جابجایی ساده هوا در سالن نمی باشد بلکه ایجاد شرایط مناسب از نظر تامین اکسیژن مورد نیاز پرندگان ودفع گازهای مضر در سطح بدن پرندگان اهمیت دارد تهویه مناسب یکی از ابزار مهم کنترل شرایط زیستی در سالن پرورش است به همین خاطر تهویه از اساسی ترین ارکان مدیریتی در فارمهای طیور میباشد جهت تهیه مناسب و مطلوب در فارم امکانات وتجهیزات فراوان بسته به نیاز پرندگان و شرایط اقلیمی منطقه مورد نیاز می باشد .

  سالنهای پرورش طیور به دو فرم باز و بسته طراحی میگردند در سالنهای باز تجهیزات زیادی جهت تهویه مورد نیاز نیست البته هنگامی که هوا خیلی گرم میگردد احتیاج به تخلیه هوای گرم در سالن وجود دارد .

 سالنهای بسته :

 در سالنهای بسته تهویه به دو صورت طراحی میگردد .

 الف – تهویه طبیعی

ب – تهویه مکانیکی

فایل کامل مقاله و pdf شده را باز کنیدهمه پیوندها