تبلیغات
تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ... - خواص تغذیه اى تخم بلدرچین

تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ...

زیبــــــــا ، اســــــــتاندارد ، مســــــــتحکم
تخم بلدرچین ماده غذایى عارى از کلسترول و غنى از انواع ویتامین ها: تخم بلدرچین غنى از مواد غذایى ضرورى است• از جمله اسیدهاى آمینه و میکروالمان ها، از زمان هاى دوردست گوشت و تخم بلدرچین در کشورهاى ژاپن و چین استفاده طبى داشته است• تخم بلدرچین در کشور ژاپن به عنوان بخشى از صبحانه دانش آموزان محسوب مى شود• مواد غذایى موجود در تخم بلدرچین حساسیت ایجاد نمى کند: تخم بلدرچین به عنوان یک ماده غذایى هیچ گونه تاثیر سویى ندارد• به همین دلیل مى توان از آن حتى در تغذیه شیرخواران هم استفاده نمود• همچنین افرادى که استفاده تخم مرغ برایشان منع شده، مى توانند از آن استفاده نمایند• همچنین تخم بلدرچین مقاومت بدن را افزایش داده و مواد رادیواکتیو را از بدن دفع مى نماید و باعث دفع فلزات سنگین و مواد زائد و سرطان زا از ارگانیسم فرد مى شود• 

روزنامه ابرار اقتصادى(9/6/82)


همه پیوندها