تبلیغات
تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ... - اردک هاى وحشى

تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ...

زیبــــــــا ، اســــــــتاندارد ، مســــــــتحکم

اردک هاى وحشى بدون اینکه خود به بیمارى شدید آنفلوآنزاى پرندگان مبتلا شوند ، قادرند ویروس را در محیط اطراف خود منتشر کنند.

 

پرندگان آبزى، بخصوص اردکهاى وحشى، وقتى به بیمارى آنفلوآنزاى پرندگان آلوده شوند، بدون اینکه خود به بیمارى شدیدى مبتلا شوند، قادرند ویروس را در محیط اطراف خود منتشر کنند،
به گزارش خبرگزارى کشاورزى ایران(ایانا)- در راهنماى علمى – کاربردى آنفلوآنزاى فوق حاد طیور که توسط مرکز مطالعات و فناورى علوم و صنایع پارسیان تهیه شده است، اطلاعات لازم جهت آشنایى با راههاى انتقال این بیمارى آورده شده است.
در این بررسى آمده است: آنفلوآنزاى پرندگان از روشهاى مختلفى چون پرنده به پرنده، پرنده به انسان، محیط به انسان و شاید انسان به انسان مى تواند انتقال یابد.
پرندگان آبزى، بخصوص اردکهاى وحشى، وقتى به این بیمارى مبتلا شوند، علائم بیمارى در آنها ظاهر نمى شود و این پرندگان به عنوان ناقلان سالم در طبیعت، قادرند ویروس را در محیط اطراف خود منتشر کنند.
در این بررسى مرغ و خروسها از ماکیان شدیدا مستعد به این بیمارى معرفى شده اند که اگر در تماس مستقیم با پرندگان وحشى قرار گرفته و یا حتى تماس با ترشحات بدن از جمله بزاق، مدفوع، بینى و حتى از آب آشامیدنى مشترک استفاده کنند، آلوده مى شوند.
همچنین این ویروس از طریق هوا نیز از پرنده اى به پرنده دیگر منتقل مى شود، حتى لوازم و اشیاء آلوده، غذا، قفسه ها، لباسها و به ویژه کفش هاى کارگران مرغدارى، کامیون هاى حمل پرندگان نیز مى تواند موجب انتقال ویروس از محلى به محل دیگر شود.
این بررسى مى افزاید: با توجه به اینکه تمام روستاییان در منطقه شمال کشور، پرندگان اهلى از جمله مرغ و خروس، اردک و بوقلمون نگهدارى مى کنند که آزادانه در محیط دانه برمى چینند و ممکن است با پرندگان وحشى مهاجر ناقل بیمارى تماس داشته باشند. بنابراین خطر شیوع آنفلوآنزاى مرغى در بین ماکیان ایرانى بسیار متحمل و قریب الوقوع است.همه پیوندها