تبلیغات
تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ... - تغییر در ترکیبات تخم مرغ با تغییر جیره غذایى

تولیــــد کننــده قفـــس های بلــدرچــین،کــبـک و ...

زیبــــــــا ، اســــــــتاندارد ، مســــــــتحکم

تغذیه مناسب مستلزم استفاده هر چه بیشتر از منابع حیوانى است که منجر به افزایش تقاضا براى تولیدات دامى مى شود. با دستکارى جیره غذایى مرغان تخم گذار مکان تغییر در ترکیبات تخم مرغ وجود دارد. با استفاده از ویتامین هاى محلول در چربى مقدار اسیدهاى چرب موجود در تخم مرغ تغییر مى کند. ثابت شده است که ویتامین E از اکسیداسیون مواد در بافت هاى حیوانى و غذاهاى با منشاء حیوانى جلوگیرى مى کند . از آنجائیکه اکسیداسیون چربى ها روى کیفیت غذا تاثیرى منفى دارد، استفاده از این ویتامین به عنوان آنتى اکسیدان در جیره غذایى ضرورت دارد .

مدارکى وجود دارد که همبستگى مستقیمى را بین سطح ویتامین E جیره با غلظت ویتامین E زرده را تایید مى کند. اما مقدار این همبستگى و رابطه آن با جیره هاى مختلف به طور کامل ثابت نشده است. با این وجود Frigg و همکاران (۱۹۹۲) گزارش کردند که با استفاده از ۳۲۰ واحد بین المللى ویتامین E در کیلوگرم جیره ، غلظت ویتامین E زرده تخم مرغ به ۷۰۰ میلى گرم در کیلوگرم زرده مى رسد. همچنین Jiang و همکاران (۱۹۹۴) گزارش کردند که با استفاده از ۴۰۰ واحد بین المللى (IU) ویتامین E در کیلوگرم جیره، مقدار ویتامینE زرده به ۳۹۰ میلى رم در کیلوگرم زرده مى رسد.
تفاوت هاى موجود بین این گزارشات مى تواند به دلیل تنوع بیولوژیکى، نا مناسب بودن آنالیزها و وجود سینرژیسم یا آنتاگونیسم بین اجزاى تشکیل دهنده  جیره باشد. به عنوان مثال برخى از ترکیبات محلول در چربى موجود در غذا ممکن است مانع جذب و توزیع توکوفرول ها (ویتامین E) در بدن شوند.
در اواخل سال ۱۹۴۰ Daris  و Moore وجود تداخل متابولیکى بین ویتامین E و A موجود در جیره را گزارش کردند. غلظت بالاى ویتامین A جیره، جذب و ویتامین E را کاهش داده و متعاقباً مقدار آن را در بافت ها نیز کاهش مى دهد.
گفته مى شود که آنتاگونیسم بین این دو ویتامین در طول فرایند هضم اتفاق مى افتد. همچنین زمانیکه ویتامین E جیره به صورت اصولى کنترل شود، میزان آنتاگونیسم بطور محسوسى کاهش مى یابد.
تامین ویتامین E مرغان تخم گذار و سایر حیوانات تولید کننده از علائم کلینیکى مربوط به کمبود این ویتامین جلوگیرى مى کند. اخیراً گفته شده است که مقدار ویتامین E مورد استفاده در جیره بایستى به اندازه اى باشد که علاوه بر جلوگیرى از بروز علائم کمبود، از اکسیداسیون مواد موجود در بافت هاى حیوانى یا غذاهاى با منشاء حیوانى نیز پیش گیرى کند.
هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر مکمل هاى ویتامینه E و A روى غلظت ویتامین E زرده تخم مرغ و بررسى تاثیر ویتامین E در جلوگیرى از اکسیداسیون چربى ها مى باشد.


مواد و روش ها


در این آزمایش از ۹۶ قطعه مرغ قهوه اى ISA (مرغان تخمگذار با پوسته تخم مرغ قهوه اى رنگ) در سن  ۳۲ هفتگى در قفس هایى با ابعاد ۴۱ * ۳۸ سانتى متر بودند، استفاده شد. تغذیه مرغ ها به صورت آزاد همراه با ۱۵ ساعت روشنایى در روز بود براى تامین احتیاجات غذایى طیور، جیره اى بر پایه ذرت - کنجاله سویا فرموله شد (۱۹۹۴ NRC) و مکمل هاى ویتامینه و معدنى استفاده شده در جیره غذایى فاقد ویتامین هاى E و A بودند.
جیره پایه بر اساس غلظت هاى متفاوتى از ویتامین هاى E و A به دو نوع تقسیم شده بود. جیره اول شامل ۴۰۰۰ واحد بین المللى ویتامین A (ترانس رنتیل استات کامل) و ۸ سطح ویتامین E (جیره Iu/Kg ۱۲۸۰، ۶۴۰، ۱۶۰، ۸۰، ۴۰، ۲۰، ۰) و جیره دوم شامل ۴۰۰۰۰ واحد بین المللى ویتامین A و ۴ سطح ویتامین E بود. هر دو جیره به طور همزمان استفاده شدند و آزمایش۸ هفته به طول انجامید.
نتایج
براى تعیین اثر غلظت هاى مختلف ویتامین A و E جیره بر روى مقدار ویتامین E زرده تخم مرغ ضخامت پوسته، رنگ زرده، وزن تخم مرغ و تولید روزانه تخم مرغ تجزیه واریانس انجام گردید.
اثرات اصلى و اثرات متقابل ما بین  ویتامین هاى A و E هیچ تاثیرى روى عملکرد تولید مرغان تخمگذار نداشت ولى رابطه مستقیمى بین سطح ویتامین E جیره با غلظت ویتامین E زرده تخم مرغ در جیره اى که سطح ویتامین A آن کمتر بود، وجود داشت.
استفاده از سطوح بالاتر ویتامین E منجر به افزایش واریانس مربوط به مقدار ویتامین E زرده شد. براى همگن کردن واریانس ها از تبدیل لگاریتمى استفاده گدید و یک رابطه خطى بین میزان ویتامین E جیره با مقدار  ویتامین E زرده مشاهده گردید. (۰۰۱/۰ ” P). با افزایش سطح  ویتامین E جیره، مقدار ویتامین E موجود در زرده نیز افزایش یافت ولى این یک رابطه خطى کامل نبود.
تنوع زیادى در درصد جذب ویتامین E توسط مرغانى که از جیره یکسانى استفاده کرده بودند، مشاهده شد. اثر سطوح ویتامین A جیره (جیره Iu/kg ۴۰۰۰۰ و ۴۰۰۰) روى غلظت ویتامین E زرده تخم مرغ مى باشد.
به دلیل ناهمگنى واریانس ها در ارقام اولیه براى ویتامین A نیز تبدیل لگاریتمى انجام گرفت و اثر ویتامین A معنى دار مشاهده شد، مرغانى که جیره غذایى آنها حاوى سطح بالاى ویتامین A بود. غلظت ویتامین E زرده در تخمم مرغ هاى آنها پایین بود (۰۰۱/۰ ” P) .
هیچگونه اثر متقابلى بین سطح ویتامین A و سطح ویتامین E جیره که منجر به افزایش غلظت ویتامین E زرده شود، مشاهده نگردید.
همچنین سطوح مختلف ویتامین هاى A و  E و مدت نگهدارى تخم مرغ ها روز غلظت مواد غیر فعال (TBA) که یکى از مهمترین شاخص هاى اکسیداسیون زرده تخم مرغ است، موثر نبود.همه پیوندها